Styrelsearbete

Styrelsens sammansättning, kompetens och roll är en viktig framgångsfaktor i startup. Styrelsens främsta uppgift är att Med erfarenhet av styrelsearbete i både onoterade och noterade bolag, erbjuder jag kvalificerad och aktivt deltagande i bolagsstyrelser. Min erfarenhet är att styrelsearbetet i en startup skiljer sig jämfört med etablerade företag. Styrelsen kan i vissa avseende liknas en ledningsgrupp med en mer operativ inriktning, dock med det formella ansvaret som styrelsen innehar.